Akademie věd České republiky

Akademie věd ČR, přední česká vědecká a kulturní instituce skládající se z 54 vědeckých pracovišť, provádí převážně základní výzkum – tedy vědeckou práci, která se zaměřuje na rozvoj poznání, studium vztahů a zákonitostí platných v reálném světě i výzkum mezilidských vztahů, lidského chování a myšlení. Vědecká práce v AV zahrnuje široké spektrum vědních oborů, od matematiky a informatiky přes vědy o neživé a živé přírodě, včetně technických, chemických a lékařských věd, až k společenskovědním a humanitním disciplínám. Nedílnou součástí je také popularizace vědy a výzkumu: pořádání akcí pro veřejnost (Veletrh vědy, Týden Akademie věd, Týden mozku...), natáčení videí (NEZkreslená věda...) nebo vydávání časopisů.
Předsedkyní AV ČR je prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Události organizace